کتاب Schriften / Der mißhandelte Rechtsstaat. Schriften 6 : Deutsche Reflexionen (3)

[ad_1]

– زیر سوال بردن عدالت – قیمت بی عدالتی و سودآوری قانون – فقه و جامعه – سیستم قضایی ما چقدر آزاد است؟ آیا دادگستری ما از قانون دموکراتیک قانون چشم پوشی می کند؟ – وضعیت قانون اساسی مورد استفاده در تجارب و قضاوت های نویسندگان ، وکلا و قضات آلمانی – مقدمه گزارش لرد Dennings در مورد پروفومو – در پس زمینه پرونده ویگان – برون – Verbach – پرونده اشتراوس – حکم افراطی – پیتر – پرونده پل زحل – زبان قانون به عنوان تصویری از قانون زبان

[ad_2]

source