کتاب Schröders Geist und Mozarts Noten : Ein musikalisch-masonisches Netzwerk

[ad_1]

فردریش لودویگ شرودر پیشگام تئاتر (1816-1744) از سال 1781 تا 1785 در تئاتر برج وین شرکت کرد. در همین حال ، ولفگانگ آمادئوس موتزارت (1756-1791) به عنوان یک نوازنده مستقل در وین کار می کرد. هر دو از طریق پیوندهای هنری و انسانی با یکدیگر مرتبط هستند. این امر همچنین به شبکه های مختلف ، دوستان مشترک و مشتریان و همچنین ارتباطات ماسونی مربوط می شود که جنبه ای از ریشه و استقبال اپرای موتزارت را نشان می دهد که هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. در پایان عصر روشنگری ، کارهای موتزارت و شرودر در آغاز دورانی بود که از نظر تاریخ فرهنگی نیز به عنوان کلاسیک ویمار در ادبیات و کلاسیک وین در موسیقی بیان می شد.

[ad_2]

source