کتاب Schule positiv erleben : Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern

[ad_1]

مدارس باید زمینه های یادگیری و زندگی بهینه را برای کودکان و جوانان فراهم کنند. بنابراین ، در تئوری و عمل در آموزش امروز مدرسه ، باز هم بیشتر بر ارزشهای مثبتی مانند بهزیستی و نشاط در مدرسه تأکید می شود. این جلد آثاری از آموزش و پرورش و روانشناسی تربیتی را گرد هم آورده است که به درک بهتر چنین جنبه هایی از زندگی روزمره مدرسه کمک می کند. بر اساس تحقیقات تجربی ، نویسندگان مشهور در تئوری بحث می کنند و در عین حال شرایط و عملکردهای اصلی احساسات مثبت و رفاه را در مدرسه درک می کنند. جنبه اصلی کتاب ، پیشنهادات فراوان عنوان پزشکان در مدرسه است: معلمان چه کاری می توانند انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که رفاه در مدرسه با یادگیری یا عملکرد سازگار است ، یا حداقل این دو از یکدیگر جدا نیستند؟

[ad_2]

source