کتاب Schulischer Mehrsprachenerwerb am Übergang zwischen Primarstufe und Sekundarstufe I

[ad_1]

تعامل زبانها در زمینه یادگیری چندگانه در متن مدرسه چگونه است؟ چگونه زبانها در انتقال از دبستان به دبیرستان تکامل می یابند؟ تأثیر زمینه زبانشناختی ، منشأ اجتماعی و طراحی مورد نظر و درک شده از محیط یادگیری چیست؟ اگر دروس زبان انگلیسی به تعویق بیفتد و یادگیری زبان فرانسه دیگر یک زبان اول نیست بلکه به عنوان زبان خارجی دوم تغییر می کند چه تغییری می کند؟ 12-14 ساله با دیدگاه جامع چندزبانگی و تحقیقات کسب زبان سوم. این مطالعه در متن اصلاح گسترده برنامه درسی ملی برای آموزش زبان های خارجی است. تأکید بر پذیرش متن نوشتاری و تولید متن کتبی و شفاهی و همچنین طراحی دروس از دیدگاه فراگیران و معلمان بود.

[ad_2]

source