کتاب Schutz vor Infektion : Immunkraft steigern – natürlich und nachhaltig. Unter besonderer Berücksichtigung von Covid-19 und Impfproblematik

[ad_1]

آنچه اکنون جهان به آن نیاز دارد: ترس بر جهان حاکم است ، دشمنی نامرئی که او را از لولا بازمی دارد: Covid-19. آیا بحران کرونا به یک مسئله انسانی تبدیل شده است؟ مدیریت بحران و کمک های اضطراری کافی نیست! وقت آن است که به ریشه یابی مسئله بپردازیم. این در مورد سلامتی ، آینده ما – و پول ماست. از مطالب این کتاب شگفت انگیز: Covid-19 درباره خودمان به ما چه می گوید؟ همیشه در کنار ما نیست: دستور کار مصون سازی سیاسی و تجاری: آیا واقعاً یک داستان موفقیت در سراسر هیئت مدیره است؟ 10 دلیل خوب برای گرفتن سلامتی به دست خود – با اقدامات طبیعی و پایدار

[ad_2]

source