کتاب SCIENCE ET BIOETHIQUE EN AFRIQUE N°8 / 2019

[ad_1]

در میان چالش های معاصر آفریقا ، یکی از مهمترین چالش ها بدون شک توسعه است. با این حال ، یکی از عوامل آن در توانایی متناسب سازی و تسلط بر علم و فناوری مدرن نهفته است. بنابراین مسئله توسعه علمی به محض کسب استقلال بیشتر کشورهای آفریقایی مطرح شد. این مشکل به سرعت به شکل یک س dualال دوگانه درمورد ابزارهای آفریقایی ها برای دستیابی به سطح دانش مشابه کشورهای پیشرفته و نحوه حرکت به جلو و بدون از دست دادن جانشان ، فراهم می شود. برای اینکه دسترسی به توسعه به وابستگی جدیدی به کشورهای صنعتی منجر نشود ، بیشتر کشورهای آفریقایی سعی کردند با تقویت نخبگان و تحصیلات خود ، محیط علمی خود را ایجاد کنند.

[ad_2]

source