کتاب Scientific Knowledge and Its Social Problems

[ad_1]

علم دائماً با مشکلات اجتماعی و اخلاقی جدید و چالش برانگیزی روبرو است. برخی از این مشکلات از تحول علوم دانشگاهی در دوره قبل از جنگ به علم صنعتی امروزی بوجود آمده است. اکنون به طور گسترده ای شناخته شده است که نظریه های سنتی علم از رده خارج شده اند. جروم آر. راویتس در کتاب دانش علمی و مشکلات اجتماعی آن (که در سال 1971 منتشر شد) ، کار علم را به عنوان ایجاد و بررسی مشکلات تحلیل می کند. نقش انتخاب ، قضاوت ارزشی و اجتناب ناپذیری خطا در تحقیقات علمی را توضیح می دهد. مقاله مقدماتی جدید راوتز بیان مبتکرانه ای از چگونگی تحول درک ما از علم طی دو دهه گذشته است.

[ad_2]

source