کتاب Seawater Intrusion in the Coastal Alluvial Aquifers of the Mahanadi Delta :

[ad_1]

این کتاب با هدف روشن کردن مسئله آب زیرزمینی در مدیریت محیط زیست شور ساحلی است. این به عنوان مرجعی برای دانشمندان ، مهندسان و تصمیم گیرندگان است که ممکن است از آن برای بهبود مدیریت منابع و عملکرد همکاری در منطقه دلتا استفاده کنند. این ماده به طور خاص طبیعت و وسعت سفره های زیرزمینی موجود در رودخانه های شور ساحلی دلتای ماهانادی ، هند را پوشش می دهد. این کتاب به طور علمی سفره های زیرزمینی را شناسایی و طبقه بندی می کند ، زمین شناسی ، هیدرولوژی ، ژئومورفولوژی ، ژئوفیزیک ، مهندسی و کیفیت آب در سفره های مختلف را توضیح می دهد و به بررسی ماهیت و میزان نفوذ آب دریا در سیستم های مختلف سفره های زیرزمینی می پردازد.

[ad_2]

source