کتاب Second Clement : An Introductory Commentary

[ad_1]

سندی به نام Clement Second نامه ای نبود و Clement آن را ننوشت. این به عنوان یک گفتمان گروهی مطرح شد و در میان مجموعه نوشته هایی که به پدران رسول معروف هستند ، حفظ شده است. برخلاف First Clement ، این یکی از کمترین مواردی است که در بین این نوشته ها شناخته شده است ، اما دریچه ای شگفت انگیز به زندگی م .منان اولیه حفظ می کند. پیام کلی آن این است که مسیحیان باید خدا را به خاطر لطفی که در مسیح به آنها نشان داده ستایش کنند. Clement II دریچه ای شگفت انگیز به زندگی کلیسای اولیه ارائه می دهد.

[ad_2]

source