کتاب Secret Seven Mystery : Secret Seven #9

[ad_1]

پدر پیتر و ژانت پس از خواندن روزنامه به هر دوی آنها گفت: “آیا هفت منشی واقعا می خواهند خود را مفید کنند؟” او از آنها درباره دختر جوانی می گوید که پس از سرقت مقداری پول از دفتر معلمش ، ناپدید شد. پدر و مادرش طبق آنچه او تازه خوانده در خارج از کشور و برادرش در فرانسه هستند. اما این دختر به نام الیزابت در روستای نزدیک پیلینگ مشاهده شد. هفت مخفی فکر می کند ، اگر آنها موفق به یافتن این دختر گمشده شوند ، این یک معمای کوچک زیبا خواهد بود که باید آن را پاک کنید.

[ad_2]

source