کتاب Sécurité et défense nationales au Cameroun : Géopolitique des menaces à la stabilité

[ad_1]

بن بست امنیتی که کامرون اکنون در آن گرفتار است ، از دهه آخر قرن بیستم ، به یک اپیدمی ناامنی تبدیل می شود. نویسنده برای درک اوضاع ناامنی جهش یافته ، یک تحقیق ظاهری از فضاها و معنای ناامنی هایی را که دولت با آن روبرو است ، انجام می دهد و بنابراین تهدیدهای واقعی یا بالقوه ای را که ممکن است در آن تأثیر داشته باشد یا تجزیه و تحلیل می کند ، تجزیه و تحلیل می کند. ثبات کشور.

[ad_2]

source