کتاب Seeing Our World Through Different Eyes : Thoughts on Space and Time, Abraham Lincoln, and God

[ad_1]

چشم انداز ما از جهان توسط چشم اندازهای علمی هدایت می شود. جایی برای جاودانگی ، فسق و فجور ، دین و خدا نیست. درست؟ پروفسور نیمس ، بیوفیزیکدان مشهور جهان و نویسنده پرفروش ، این دیدگاه را سر زبان ها انداخت. این شش چالش مهیج را آشکار می کند: ایمان به علم ، جهان بینی دینی ، عمیق و معنوی را باز می کند که چهره خدا را لمس می کند.

[ad_2]

source