کتاب Seeking the Self – Encountering the Other: Diasporic Narrative and the Ethics of Representation

[ad_1]

جستجوی خود – “مواجهه با دیگری” دیدگاه های جدیدی در مورد تجارب ، برخوردها و نمایش های مهاجران ارائه می دهد. این مجموعه متون ، روایت های دیاسپورا و شیوه های نمایش برخوردهای مختلف با دیگری و همچنین نحوه خواندن و تفسیر این برخوردها از منظر اخلاقی را بررسی می کند. این گلچین ، سوالات اخلاقی را در روایت های جابجایی یا تعلق ، روایت های ملی از محرومیت و روایت های مرزی بررسی می کند و بر اساس برخوردهای فرهنگی ، جنسی ، جنسیتی و قومی بنا شده است. همکاران ما قصد دارند س toالات مربوط به مسئولیت و اخلاق را در مطالعه دیاسپورا ، مهاجرت و تغییر از طیف وسیعی از دیدگاه ها بررسی کنند. به دنبال یک لویناس ، اگر دیگری همیشه در نهایت متعالی است و از طریق زبان قابل درک نیست ، ما باید اخلاق را در نظر بگیریم که هر بار برخورد با دیگری را می نویسیم ، می خوانیم یا تفسیر می کنیم.

[ad_2]

source