کتاب Selbstmitgefühl – Das Übungsbuch : Ein bewährter Weg zu Selbstakzeptanz, innerer Stärke und Freundschaft mit sich selbst

[ad_1]

با مراقبه های گفتاری برای بارگیری ، کتاب تمرینی برای خود شفقت آگاهانه ، خود شفقت آگاهانه به معنای یک نگرش درونی است که با مهربانی ، درک و نگرانی نسبت به خود مشخص می شود – به ویژه در لحظات دشوار زندگی. این کتاب تمرینی روشی اثبات شده برای رشد خود شفقت در زندگی خود را آموزش می دهد. با کمک تمرینات ، مراقبه ها ، پیشنهادها و مراقبه های هدایت شده می توانید گام به گام تمرین کنید: با خود به روشی دوستانه و دلسوزانه رفتار کنید ، منتقد درونی خود را به یک متحد تبدیل کنید ، احساسات دشواری مانند خجالتی یا عصبانیت را تشخیص دهید و ارتباط برقرار کنید به خود و با خودتان دیگران را با مراقبت و قدردانی از خود شکل دهید. “خود شفقت به معنای نشان دادن مهربانی و توجهی است که به بهترین دوست خود داریم.”

[ad_2]

source