کتاب Selected Manchu Studies : Contributions to History, Literature, and Shamanism of the Manchus

[ad_1]

Studien zur Sprache، Geschichte und Kultur der Turkvölker در سال 1980 توسط دانشمند ترک مجارستانی György Hazay تاسیس شد. این مجموعه به تمام جنبه های زبان ، فرهنگ و تاریخ ترکی می پردازد و دامنه زمانی و منطقه ای گسترده ای دارد. این کتاب از نسخه های خطی در آسیای مرکزی ، شمالی ، غربی و شرقی و همچنین مناطقی از اروپا استقبال می کند و مدت زمان طولانی را از اولین ذکر در قرن ششم تا مدرنیته و امروزی مجاز می داند.

[ad_2]

source