کتاب Selected Topics in Photonics :

[ad_1]

این جلد شامل فصلهایی درباره آخرین تحقیق در زمینه فوتونیک است که در IIT Kanpur انجام شده است. فوتونیک دانشمندان و مهندسان را ملزم می کند که در کنار هم قرار دادن چالش هایی که ماهیتی میان رشته ای دارند ، همکاری نزدیک داشته باشند. در IIT Kanpur ، تحقیقات در چندین زمینه اصلی فوتونیک یعنی الیاف نوری ، نانوفوتونیک ، اپتیک کوانتوم ، طیف سنجی نوری و تصویربرداری ، تصویربرداری زیستی و دستگاه های نوری دنبال می شود. این جلد برای دستیابی به دیدگاه معاصر در تحقیقات فوتونیک ، مشارکت های متخصص را گرد هم آورده است. خواننده مقالاتی در مورد ارتباطات نوری منسجم ، نانوساختارهای نوری جدید ، موادی با کنترل نور نانوساختار ، موچین نوری با کاربردهای در مقیاس نانو ، انسجام و درهم تنیدگی کوانتوم ، آرایه های فوتودایود و علم کمی سازی را پیدا خواهد کرد. این حجم همچنین شامل فصلی در تشخیص سرطان توموگرافی نوری ، نوسانات پروتئین در مقیاس میکروثانیه در سطح یک مولکول منفرد و تجسم حرکت قطره است که ماهیتی چند رشته ای دارد. مطالب این کتاب برای محققان ، دانشجویان و متخصصانی که در همه زمینه های فوتونیک کار می کنند مفید خواهد بود.

[ad_2]

source