کتاب Semiotics : Poems

[ad_1]

شعرهای مجموعه اول Chicopee Danlady مربوط به لحظاتی از قدرت است که محدودیتهای بدن زنان سیاه پوست را نفی و مقابله می کند. به طور کلی ، او درگیر استفاده از دروس استفاده از تجربه زندگی برای اظهارنظر و انجام حرکات بزرگتر برای بیان و رهایی افراد سیاه پوست در طول زمان و فضاهای مادی است. این گروه در داخل و خارج از جهان جسمی و معنوی ، در داخل و خارج از ایالات و مرزها حرکت می کنند. این شعرها گفتمانهای مختلف فکری و مدرن را در مورد عجیب و غریب ، زندگی در آفریقای جنوبی ، مطالعات پناهندگان ، جنسیت و جنسیت و ذهنیت در جنوب جهانی تزریق و از آنها وام می گیرد و دنیای گفتمان خود را ایجاد می کند.

[ad_2]

source