کتاب Social Aesthetics and the School Environment : A Case Study of the Chivalric Ethos

[ad_1]

این کتاب نظریه های مربوط به مدیریت زیبایی کلاس را از طریق رویکرد هرمنوتیکی با سه حوزه ادبیات توسعه می دهد: تاریخچه و مبانی فلسفی جوانمردی ، انتشار جوانمردی در دوران ویکتوریا و مسائل هویتی موازی در آموزش معلم قرن 21. هدف این کتاب بررسی رابطه جوانمردی و تحصیلات است. مطالعه موردی ارائه شده به طور خاص به این س followingال می پردازد: چگونه می توان اسب را در یک فضای آموزشی دوباره تصور کرد یا نظریه پردازی کرد؟ مطالعات اندکی با مفهوم زیبایی شناسی و زمینه هرمنوتیکی در مدیریت کلاس های آمریکایی و زندگی در کلاس ها انجام می شود ، و اتوود مفهوم اجتماعی جوانمردی قرون وسطایی را در طول قرن ها شناسایی و ردیابی می کند و استدلال می کند که این امر در ساخت اجتماعی کلاس های درس در این بیست و پنج سال نشان داده شده است. قرن اول

[ad_2]

source