کتاب Spatial Analysis and Location Modeling in Urban and Regional Systems :

[ad_1]

این حجم کمک کننده جدیدترین تحقیقات در زمینه علوم و فناوری های اطلاعات جغرافیایی ، مدل سازی سایت و تحلیل فضایی سیستم های شهری و منطقه ای را گرد هم آورده است. مشارکتها بر نوآوریهای روش شناختی یا پیشرفتهای اساسی در بسیاری از جنبه های واقعیتهای اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی بافتهای شهری و منطقه ای تأکید دارند.

[ad_2]

source