کتاب Springer Series in Light Scattering : Volume 2: Light Scattering, Radiative Transfer and Remote Sensing

[ad_1]

این کتاب بررسی روشهای نوین نظری و تجربی را در مطالعات پدیده پراکندگی نور و فرآیندهای انتقال رادیواکتیو در رسانه های تصادفی ارائه می دهد. این بررسی درباره پراکندگی نور توسط آب دریا و حباب ها را ارائه می دهد ، و شامل یک فصل جداگانه در مورد مطالعات سنجش از دور ابرهای بلوری با تأکید بر شکل ذرات است – پارامتری که به ندرت توسط تکنیک های سنجش از دور منفعل مطالعه می شود. به طور خاص ، آن را فراهم می کند تجزیه و تحلیل جامع از تابش حمل و نقل قطبش در نوری فعال رسانه های پراکندگی نور (به عنوان مثال ، دستیار) و کشف تحولات در قطبش اسپکتروفتومتری رسانه ذرات. سرانجام ، این بحث در مورد پیشرفت های جدید در پراکندگی نور برای نظارت بر احتراق است.

[ad_2]

source