کتاب State-Owned Multinationals : Governments in Global Business

[ad_1]

این کتاب درک عمیقی از شرکت های چند ملیتی دولتی (SOMNC) و نقش آنها در تجارت جهانی را ارائه می دهد. SOMNC ها به عنوان یک نیروی رقابتی در رقابت جهانی ظهور کرده اند و مطالعه آنها زمینه های مختلفی مانند اقتصاد ، اقتصاد سیاسی ، تجارت بین المللی و استراتژی جهانی را به هم پیوند می دهد. این مجموعه معتبر مقاله ، بینش هایی را در رابطه با تعامل بین مالکیت دولت و بین المللی سازی ارائه می دهد و هدف آن جرقه زدن رویکردهای تحقیق و بینش جدید در مورد این موضوع است. این کتاب شامل برخی از مشارکت های اساسی در درک ما از این شرکت ها و نظرات جدید در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل آنها است. این کتاب یک مطالعه اساسی برای دانشگاهیان و مشاورانی است که به دنبال درک دقیق تری از SME ها و نحوه تحقیق در مورد آنها هستند.

[ad_2]

source