کتاب Stiff Extrusion Briquetting in Metallurgy :

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه خواص اکستروژن سفت بر خصوصیات فلزی قالب های اکسترود شده تأثیر می گذارد. تجربه عملی استفاده از اکستروژن سخت در متالورژی به دست آمده تا کنون نشان می دهد که این فناوری می تواند جایگزینی (به طور جزئی یا 100٪) پخت غیر محیط زیست شود. نویسندگان شروع به بررسی تکنیک های موجود ریخته گری می کنند ، بعداً ویژگی های این تکنولوژی قالب گیری اکستروژن سخت را به خواننده ارائه می دهند. جنبه های دیگر پردازش کاربردهای قالب های اکسترود شده در کوره های ذوب و تولید آلیاژهای آهن و منگنز است. نویسندگان یک روش قالب گیری اکستروژن مواد را برای کاهش مستقیم تولید آهن پیشنهاد می کنند و بسیاری از کاربردهای غیر متعارف را لیست می کنند.

[ad_2]

source