کتاب Stochastic Modelling in Production Planning : Methods for Improvement and Investigations on Production System Behaviour

[ad_1]

الكساندر هوبل مدل های برنامه ریزی تولید را توسعه می دهد و شاخص های عملکرد را برای بررسی رفتار سیستم تولید تجزیه و تحلیل می کند. این ادبیات موجود را با در نظر گرفتن عدم اطمینان در مورد زمان مشتری و زمان پردازش مشتری و همچنین با افزایش پیچیدگی مدل های تولید چند دستگاه چند جزئی ، گسترش می دهد. نتایج از یک طرف سیستم پشتیبانی تصمیم برای تعیین ظرفیت و توسعه بیشتر روش برنامه ریزی تولید Conwip است. از یک طرف ، نویسنده چگالی JIT را ایجاد می کند و از نظر تحلیلی اثرات قوانین انتقال بر زمان تولید را اثبات می کند.

[ad_2]

source