کتاب Strategic Management of Market Niches : A Model Framework

[ad_1]

Gorazd Ocvirk مدل مدیریت استراتژیک خروجی بازار را ایجاد می کند و چارچوبی را برای ایجاد تئوری مدیریت استراتژیک بندر بازار فراهم می کند. بر اساس وضعیت فعلی تحقیقات در مورد یک موضوع تخصصی داخلی ، مدیریت استراتژیک دارای سبک های تخصصی بسیاری است اما هیچ چارچوب نظری و روش شناختی مشترکی که بتوان بر آن تکیه کرد وجود ندارد. این مدل در تحقیقات بازار با تخصص مدیریت استراتژیک غایب بود و منجر به ابهام مفهومی در این زمینه شد. مدیران و دست اندرکاران علوم سازمانی که در استراتژی تجارت یا مدیریت استراتژیک مشارکت دارند ، گورازد Ocvirk سرپرست موقت یک شرکت مشاوره جهانی است.

[ad_2]

source