کتاب Strategic Technology Partnering and Supply Chain Risk Management : Five Selected Essays

[ad_1]

ایرن کیلوبی از طریق کار خود ، پلی را بین دو حوزه تحقیقات تجاری ایجاد می کند ، از یک طرف ، مدیریت زنجیره تامین و از سوی دیگر ، مدیریت نوآوری و فناوری. در طول کار خود ، این شرکت پیشنهاد کرده است که ابزارهای معمول برای مدیریت خطرات زنجیره تامین را از طریق مشارکت های فنی استراتژیک گسترش دهد ، که نه تنها گزینه های خرید را فراهم می کند بلکه امکان توسعه گزینه های فن آوری را در کوتاه مدت ارائه می دهد. به طور دقیق تر ، طرفدار آن است که قابلیت های مورد نیاز STP به عنوان توانمندکننده های SCRM موثر عمل می کنند. بر این اساس ، پیوندهای بین مدیریت ریسک زنجیره تأمین و مشارکت استراتژیک در فناوری ارائه شده و بر این اساس یک چارچوب مفهومی ایجاد می شود.

[ad_2]

source