کتاب Study of the Calcium Regulation Mechanism of TCR Activation Using Nanodisc and NMR Technologies :

[ad_1]

این پایان نامه استفاده از روشهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی را نشان می دهد که نشان می دهد کلسیم تأثیر بازخورد مثبتی بر تقویت و پایداری فسفوریلاسیون CD3 دارد و باید حساسیت سلولهای T به آنتی ژن های خارجی را افزایش دهد. مطالعه ارائه شده نشان داد که کلسیم می تواند مسیر سیگنالینگ در سلولها را نه تنها به عنوان یک فرستنده ثانویه بلکه از طریق فعل و انفعالات مستقیم با لایه دو فسفولیپید تنظیم کند. رویکرد مورد استفاده در پایان نامه همچنین نشان دهنده پیشرفت مهمی است ، استفاده از رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) برای تجزیه و تحلیل پدیده های سیگنالینگ در سلول های زنده. علاوه بر این ، این مقاله پروتکل مونتاژ Nanodisc را بهبود می بخشد ، که می تواند کاربردهای آن را در مطالعات پروتئین غشایی گسترش دهد. یک مطالعه مقدماتی در مورد ساختار ویروس دنگی NS2B-NS3p نیز در ترکیبی با آپروتینین گنجانده شده است که ممکن است به تولید داروهای جدید علیه ویروس دنگی کمک کند.

[ad_2]

source