کتاب Surgery of the Skull Base : Practical Diagnosis and Therapy

[ad_1]

این کتاب تمام جنبه های جراحی پایه جمجمه را از دیدگاه جراحی مغز و اعصاب مورد بحث قرار می دهد. گزینه های درمانی در درمان ضایعات قاعده جمجمه توضیح داده شده و یک مرور کلی سیستماتیک از بیماری های مربوطه گنجانده شده است. تأکید زیادی بر جنبه های عملی جراحی قاعده جمجمه شده است: روشهای جراحی سنتی و همچنین روشهایی که در چند وقت اخیر شاهد رشد سریع بوده اند ، مانند رادیوتراپی استریوتاکتیک و نورورادیولوژی مداخله ای ، بسیاری از متخصصان بین المللی به طور سیستماتیک درمان ضایعات ، تومورها ، عروق را تجویز می کنند ضایعات و ناهنجاری های رشد. جراحی پایه جمجمه برای جراحان مغز و اعصاب ، جراحان گوش ، حلق و بینی ، جراحان فک و صورت ، متخصصان مغز و اعصاب و رادیولوژی انجام می شود.

[ad_2]

source