کتاب Taking Well‐Being and Quality of Life for Granted? : An Empirical Study on Social Protection and Disability in South Africa

[ad_1]

ایزابلا برتمن رابطه بین معلولیت ، فقر و کیفیت زندگی را بررسی می کند و اینکه اقدامات حفاظت اجتماعی چگونه می تواند بر این رابطه تأثیر بگذارد. این مطالعه در آفریقای جنوبی متمرکز است. بر اساس مصاحبه های کیفی با افراد آسیب دیده و همچنین با متخصصان محلی در زمینه معلولیت و سیاست های اجتماعی ، نویسنده دیدگاه های عمیقی در مورد گفتمان معاصر در مورد سیستم های جامع حمایت اجتماعی ارائه می دهد. وی با ترکیب ملاحظات نظری در مورد رفاه و کیفیت زندگی (بر اساس رویکرد توانایی) با داده های تجربی خود ، چشم اندازهای جدیدی را در مورد ابعاد متعدد فقر ، شمول اجتماعی و زندگی سرنوشت ساز باز می کند.

[ad_2]

source