کتاب Terrorism, Tourism and the End of Hospitality in the 'West' :

[ad_1]

این کتاب به چگونگی فرسایش تهدیدات معاصر تروریسم در مفهوم مهمان نوازی در غرب می پردازد. با فراتر رفتن از تأثیرات مستقیم تروریسم که هر روز در رسانه ها به تصویر کشیده می شود و برنامه سیاست خارجی سیاستمداران در اروپا و ایالات متحده را شکل می دهد ، این مطالعه به بررسی چارچوب مفهومی نحوه ظهور و گسترش تروریسم در غرب می پردازد و نحوه تعامل آن با ، و اهداف ، مصرف سرگرمی و صنعت مهمان نوازی بین المللی است.

[ad_2]

source