کتاب The Arab Uprisings in Egypt, Jordan and Tunisia : Social, Political and Economic Transformations

[ad_1]

قیام های عرب حوادث غیرمنتظره نادر در تاریخ خاورمیانه بود – قیام های توده ای ، مردمی و عمدتاً بدون خشونت که تهدید می کردند و در برخی موارد رژیم های استبدادی به ظاهر پایدار را سرنگون می کردند. این جلد تجزیه و تحلیل عمیقی از نحوه درک مردم از تحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در سه مطالعه موردی را نشان می دهد که خلاصه مسیرهای مختلف پس از قیام – تونس ، اردن و مصر – و با استفاده از داده های نظرسنجی به بررسی درک شهروندان عادی سیاست و امنیت اقتصاد ، رابطه جنسی ، فساد و اعتماد. نتایج نشان می دهد که دلایل اعتراض در 2010-2010 نه تنها حاشیه سازی سیاسی و سرکوب رژیم بلکه انکار حقوق اجتماعی و اقتصادی و عدم تحقق عدالت اجتماعی توسط رژیم ها بوده است. داده ها همچنین نشان می دهد که این مسائل حل نشده باقی مانده اند و مردم اعتماد چندانی به دستیابی دولتها ندارند و رژیمهای پس از قیام را نه قوی و نه پایدار ، بلکه خشن و شکننده می دانند. این تجزیه و تحلیل تأثیرات مستقیمی بر سیاست و دانش پژوهی در زمینه گذار ، دموکراسی ، مقاومت استبدادی و “رژیم های ترکیبی” دارد.

[ad_2]

source