کتاب The Aviator 3. Airmail to Africa

[ad_1]

1924 در نزدیکی پاریس. جوزف با آدل مستقر شد … اما او هنوز آرزوی پرواز دارد. با این حال ، حتی با داشتن مجوز خلبانی جدیدش ، فاقد تجربه جدی بودن ایرلاین ها از او است. با کسالت و ناامیدی ، کار در سیرک پرواز را می پذیرد ، و در کنار خلبان مجروح می ایستد. او به همان اندازه خطرناک است و علیرغم مخالفت های آدل ، او این فرصت را برای به دست آوردن زمان پرواز می داند – و اولین قدم برای رسیدن به یک خلبان حرفه ای است. هدف او پیوستن به سرویس پست هوایی جدید است که توسط Latécoère اداره می شود و بعداً به Aéropostale معروف می شود. صاحب آن قصد دارد خدمات را از تولوز به داکار گسترش دهد – یک کار خطرناک … و هیجان!

[ad_2]

source