کتاب The Awakened Life

[ad_1]

زندگی بیدار دعوت به سفری طولانی است. این فراخوانی است از مردم خدا که گرد هم آیند و هوشیاری زیادی را پرورش دهند. نه یک احیای زودگذر ، یک تجدید حیات معنوی ، یا یک روح تازه ، بلکه یک بیداری کامل. وقت آن است که ما بفهمیم که گرچه نهادهای حکمرانی ، آموزشی و درمانی ما برای دنیای ما مهم هستند ، اما آنها توانایی تأمین نیازهای ناامیدکننده اطراف را ندارند و حتی در کنار هم قرار گرفته اند. تنها یک بیداری گسترده و گسترده از رحمت ، لطف و عشق قدرتمند خداوند می تواند امیدوار باشد که بتواند تفاوت مطلوبی را در دنیای امروز ایجاد کند. چند دوست یا حتی کل کلیسای خود را جمع کنید و به این سفر بیداری بپیوندید زیرا JD Walt ما را از طریق پیشگویی های باستانی پر از خرد و چالش در دوران کنونی در طول مسیر روزانه پیاده می کند.

[ad_2]

source