کتاب The Bab and the Babi Community of Iran

[ad_1]

در سال 1844 ، یک تاجر جوان از شیراز سید علی محمد را به نام “باب” (دروازه) حقیقت معرفی کرد و اندکی پس از آن ، آغازگر یک چرخه نبوی جدید بود. حرفه مسیحی او پیروان مهمی را در سراسر ایران و عراق به خود جلب کرد. بابیها به عنوان تهدید دولت و مقامات مذهبی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و خود باب در سال 1850 اعدام شد. از باب ، از کودکی تا تاسیس آیین بهایی و فراتر از آن. از جمله مباحث دیگر ، این نوشته ها شامل نوشته های باب ، نظرات وی در مورد قرآن ، شرایط اجتماعی ناشی از ناآرامی های بابی ، اقدامات شهید بابی طاهره قرآن آل العین و برخورد شرق شناس ادوارد گرانویل براون با بابی و ایمان بهائی متون

[ad_2]

source