کتاب The Bakehouse

[ad_1]

برت چیزی بیش از سن و سال کافی برای جنگیدن در جنگ نمی خواهد – برای کنترل اسلحه ، دفاع از کشورش و زندگی پرماجرا. اطلاعات کمی در دست است که اسرار و خطر جنگ همیشه در جبهه ها باقی نمی ماند و اقدامات یک پسر می تواند همه چیز را تغییر دهد.

[ad_2]

source