کتاب The Bank

[ad_1]

برای سال 2020 به روز شده است. بانک ها و کاربردهای آنها در این کتاب شرح داده شده است ، که شامل جزئیاتی از جمله افرادی که در بانک ها کار می کنند ، چرا بانک ها ضروری هستند و بانکداران از تجهیزات خاصی استفاده می کنند.

[ad_2]

source