کتاب The Big Headache and Seven More Stories

[ad_1]

مجموعه ای جذاب از داستان های کوتاه نوشته جیم هارمون از “عصر طلایی داستان علمی”. در اینجا برجسته شده است: “سردرد بزرگ” ، “هزینه های قابل خرج” ، “معدن خطرناک” ، “توت فرنگی های فوریه” ، “مار ذهنی” ، “آخرین متجاوز” ، “کاپیتان وارونه” و “دوازده بیکر”.

[ad_2]

source