کتاب The Big Sibling Getaway

[ad_1]

ابتدا جعبه ها آمدند. سپس کودک. سپس بی وقفه با صدای بلند گریه می کند! خواهر بزرگتر کاسی که ناامید از فرار است ، از یک جعبه خالی بالا می رود و می رود. او رانندگی می کند ، بادبان می رود و پرواز می کند … اما هنوز هم یک غرغر می شنود. کسی برای اینکه سرانجام به آرامش و سکوت برسد ، باید تا کجا باید برود؟ این کتاب تصویری داستانی برای خانواده های دارای فرزند جدید بسیار مناسب است ، زیرا به شما اجازه می دهد خواهر و برادر بزرگتر فرار کنند – و آنها را وادار به بازگشت می کند.

[ad_2]

source