کتاب The Biological and Social Analyses of a Mississippian Cemetery From Southeast Missouri : The Turner Site, 23BU21A

[ad_1]

ترنر سایت ، در جنوب شرقی میسوری ، یک دهکده کوچک می سی سی پی بود که در حدود سال 1300 میلادی اشغال شده بود. همراه با دو سایت نزدیک ، Fort Bowers و Snowgrass ، مرحله Bowers محسوب می شوند. در این جلد ، بلک تجزیه و تحلیل تدفینی از دفن های یافت شده در هر سه سایت ارائه می دهد.

[ad_2]

source