کتاب The Birds

[ad_1]

پیفستر موفق می شود پرندگان را متقاعد کند که مأموریت آنها حکومت بر جهان است. طبق ایده او ، شهر پرندگان Tucekukuyshchyna در بین آسمان و زمین در حال ساخت است. پرندگان به Pisfeter و Evelpid بال می دهند ، Pisfeter فرمانروای شهر جدید می شود و طرحی را طراحی می کند که هدف آن گرفتن قدرت از خدایان المپیک است. پرندگان دود قربانی هایی را که خدایان از آنها می خورند رهگیری می کنند و مردم را ترغیب می کنند که پرندگان را به عنوان خدایان جدید احترام بگذارند و به آنها قول می دهند از آن محافظت کنند.

[ad_2]

source