کتاب The Challenge of Asylum to Legal Systems

[ad_1]

مجموعه مقالاتی دیدگاههای اساسی در مورد توسعه قانون پناهندگی با تمرکز بر تحولات اروپا و انگلیس ، تلفیق دیدگاه های حقوق بین الملل حقوق بشر و قانون مقایسه را ارائه می دهد. این موضوعات از تصویب قوانین در سطح اتحادیه اروپا ، با تمرکز ویژه بر رسیدگی فرامرزی به ادعاهای پناهندگان ، مراحل پناهندگی ، اعضای خانواده که نیاز به محافظت ، مزایای رفاهی و تأثیر سطح ملی بر پذیرش دارند ، متغیر است. از استانداردهای اتحادیه اروپا دیدگاه های محلی و مقایسه ای ارائه شده شامل بحث در مورد بازداشت ، تصمیم گیری قضایی ، حق تجدیدنظر در رسیدگی ، رسیدگی به پرونده هایی با اشاره خاص به نقش مفسران و تحولات در استرالیا است که مدلی از اندیشه قابل تأمل در انگلستان را ارائه داده است.

[ad_2]

source