کتاب The Cinema of Eisensteinسینمای آیزنشتاین ، تحلیل جامع دیوید بوردول از فیلم های سرگئی آیزنشتاین است که می توان گفت شخصیت اصلی کل تاریخ فیلم است. کارگردان کلاسیک هایی مانند پوتمکین ، ایوان مخوف ، اکتبر ، استرایک و الکساندر نوسکی مونتاژهای نظری آیزنشتاین را خلق کردند ، رئالیسم شوروی را به جهان معرفی کردند و مفهوم حماسه فیلم را به کمال رساندند. این اثر کلاسیک جامع ، معتبر و مصور شایسته است که در قفسه هر دانشجوی جدی سینما باشد.source