کتاب The Complementary Roots of Growth and Development : Comparative Analysis of the United States, South Korea, and Turkey

[ad_1]

ریشه های مشترک موفقیت و عدم موفقیت در رشد و توسعه اقتصادی ، به ترتیب در حاکمیت سیستماتیک و چندپارگی ادغام نهادی نهفته است ، اما نه در انطباق یک جانبه مدل های بازار به رهبری یا دولت. برای اثبات این استدلال ، آکان از ایالات کوچک ، ایالات متحده ، کره جنوبی و ترکیه – یک کشور توسعه یافته ، تازه توسعه یافته و در حال توسعه – استفاده می کند. آکان یک چارچوب ساده برای درک دو نکته فراتر از وسواس ایدئولوژیک فراهم می کند. اول نحوه کار و تکامل مدل G&D است. با پویایی اقتصادی ، مالی ، صنعتی و سیاسی در هم تنیده. دلیل دوم ، موفقیت و عدم موفقیت یک مدل بازارگردانی یا دولتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.

[ad_2]

source