کتاب The Diabetic Patient Agent : Modeling Disease in Humans and the Healthcare System Response

[ad_1]

این کتاب رویکردی پیشگامانه در مدل سازی بیماران دیابتی انسان با استفاده از یک عامل نرم افزاری را ارائه می دهد. این مقاله بر اساس دو تز MASc (کارشناسی ارشد علوم کاربردی) است: یکی پیشرفت به موقع عامل بیمار را بررسی می کند و دیگری تعامل عامل بیمار با سیستم مراقبت های بهداشتی را بررسی می کند. این نشان می دهد که عامل برنامه به روشی مشابه با بیمار انسانی ایجاد می شود و ویژگی های معمولی بیماری مانند واکنش به مصرف غذا و فعالیت غذا و دارو را نشان می دهد. این مدل عامل می تواند به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد ، از جمله به عنوان نمونه اولیه برای یک بیمار خاص انسانی با هدف کمک به تعیین زمان انحراف وضعیت بیمار از تغییرات طبیعی. همچنین می توان از یک عامل برنامه برای مطالعه تعامل بین بیمار انسانی و سیستم مراقبت های بهداشتی استفاده کرد. این کتاب برای هر کسی که در مدیریت دیابت یا تحقیقات جامعه در زمینه مدیریت دیابت درگیر است ، مهم است. یک پروکسی بیمار دیابتی با استفاده از مدل دیابت آکرمن ساخته شده است ، اما این مدل را می توان به راحتی با هر مدل دیگری مطابق با داده های فیزیولوژیکی مورد نیاز برای پشتیبانی از این مدل تطبیق داد.

[ad_2]

source