کتاب The Ecological Scarcity Method for the European Union : A Volkswagen Research Initiative: Environmental Assessments

[ad_1]

این کتاب به صورت دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY 4.0 منتشر شده است. این گزارش روش کمبود محیط زیست (ESM) را به اتحادیه اروپا و 28 کشور عضو آن وارد می کند. این یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی بی طرفانه زیست محیطی در شرکت ها فراهم می کند و تأثیرات و اهداف فعلی منتشر شده توسط مقامات زیست محیطی ، به ویژه آژانس محیط زیست اروپا را اسکن می کند. مدیریت زیست محیطی اثرات زیست محیطی سایت های تولیدی و فرآیندهای تولید را ارزیابی می کند. مدیریت صحیح زیست محیطی در سال 1990 در سوئیس توسعه یافت و در حال حاضر در ایجاد حق استثنای معافیت های مالیاتی وضعیت نظارتی به دست آورده است. این روش کلیه تأثیرات قابل توجه در هوا ، آب ، مصرف انرژی ، تولید پسماند و مصرف آب شیرین را ارزیابی می کند و همچنین از تصمیمات سرمایه گذاری زیست محیطی پشتیبانی می کند.

[ad_2]

source