کتاب The Economy as a Complex Spatial System : Macro, Meso and Micro Perspectives

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY-NC 4.0 دسترسی آزاد دارد. این حجم گردآوری شده نمایانگر نتیجه نهایی اقدام COST IS1104 “اتحادیه اروپا در جغرافیای پیچیده جدید سیستم های اقتصادی: ارزیابی مدل ها ، ابزارها و سیاست ها” است. این کتاب به صورت یک شبکه پیچیده و چند لایه ، به سه قسمت سازمان یافته است که هر قسمت با سطح متفاوتی از تحلیل سروکار دارد: در سطح کلان ، بخش اول تعاملات درون سیستم های بزرگ اقتصادی (مناطق یا کشورها) را شامل می شود که شامل تجارت ، مهاجرت نیروی کار و تحرکات عوامل دیگر است. در سطح meso ، بخش دوم در مورد تعاملات در بازارهای خاص اما در مقیاس بزرگ ، با تأکید بر بازارهای مالی و سیستم های بانکی بحث می کند. سرانجام ، در سطح خرد ، بخش سه روند تصمیم گیری در شرکت های منفرد ، به ویژه در زمینه تصمیم گیری های موقعیتی را بررسی می کند.

[ad_2]

source