کتاب The Entrepreneurial Intellectual in the Corporate University :

[ad_1]

این کتاب تحلیل انتقادی دانشگاه مشترک را ارائه می دهد. روایت شخصی نویسنده بین واقعیت دانشگاه شرکتی و شعارهای دانشگاه کارآفرینی گسترش می یابد و به نویسنده این امکان را می دهد که چگونگی تضاد ساختاری دانشگاه شرکتی با فعالیت های روشنفکران کارآفرین را نشان دهد. این کتاب نه تنها به بررسی تناقضات درونی دانشگاه شرکتی می پردازد ، بلکه همچنین به همدستی روشنفکران دیوان سالار آن در بازتولید قفس آهنین بوروکراسی پرداخته است. با استفاده از میراث پیر ژوزف پرودون ، بارو استدلال می کند که روشنفکران کارآفرین ، چه به صورت فردی و چه در گروه های کوچک ، باید مستقیماً برای بهبود شرایط خود از طریق هدایت یک مسیر شکننده بین بازار و دولت اقدام کنند.

[ad_2]

source