کتاب The European Union and Europe's New Regionalism : The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization

[ad_1]

این کتاب رویکرد جدیدی را برای مطالعه اهمیت منطقه ای و جهانی اتحادیه اروپا ارائه می دهد. این سه فرآیند سیستماتیک را تعریف می کند که اتحادیه اروپا را به عنوان یک پروژه منطقه ای تعریف می کند: توسعه ، همسایگی و سیاست های گسترده منطقه ای آن. این کتاب استدلال می کند که این فرایندها به طور جمعی تغییر پویایی در اصول اساسی منطقه گرایی اروپا از روند رو به درون ساخت منطقه به یک سیستم باز و انتخابی از تعاملات جهانی را نشان می دهد.

[ad_2]

source