کتاب The Hardware Trojan War : Attacks, Myths, and Defenses

[ad_1]

این کتاب ، برای اولین بار ، یک پوشش جامع از اصلاحات مخرب دستگاه های الکترونیکی را که به عنوان حملات Trojan دستگاه نیز شناخته می شوند ، ارائه می دهد و برجسته تحول تهدید ، روش های مختلف حمله ، چالش ها و انواع روش های دفاعی است. این افسانه های مرتبط با حملات سخت افزاری تروجان ها را آشکار می کند و فضای عملیاتی برای حملات را در محدوده مدل ها و شیوه های تجاری فعلی فراهم می کند. خطر حملات اسب تروا را برای تمام سطوح حمله پوشش می دهد. مدل ها ، انواع و سناریوهای حمله را نمایش می دهد. در مورد معیارهای اطمینان صحبت می کند. این اشکال مختلفی از رویکردهای حفاظتی را ارائه می دهد – فعال و واکنشی. بینش در مورد شیوه های فعلی صنعت را فراهم می کند. سرانجام ، این الگوهای حمله در حال ظهور ، دفاع و مسیرهای جستجو در آینده را توصیف می کند.

[ad_2]

source