کتاب The Myth of the Medieval Jewish Moneylender : Volume II

[ad_1]

این کتاب روایت مشترک تاریخی را به تصویر می کشد ، که یهودیان قرون وسطی را به عنوان وام دهندگانی که نقش اصلی اقتصادی را در اروپا بازی می کنند ، به تصویر می کشد. همانطور که جلد اول پیشرفت روایت را در قرن نوزدهم و بیستم دنبال می کرد و آن را با مطالعه عمیق یهودیان انگلیسی رد می کرد ، جلد دوم به اهمیت حل روایت یهودیان از تاریخ اروپا می پردازد. این مطالعه از انگلیس تا شمال فرانسه ، مدیترانه و اروپای مرکزی گسترش یافته و روش های تاریخ حقوقی ، فرهنگی و مذهبی و همچنین تاریخ اقتصادی را منتشر می کند. در هر فصل تفسیر جدیدی از موضوعات کلیدی ، مانند کارزار رباخواری مسیحیان ، انقلاب تجاری و اقتصاد هدیه / سود ، ارائه شده است تا نشان دهد چگونه مرور تاریخ یهود منجر به بینش جدیدی در تاریخ اروپا می شود.

[ad_2]

source