کتاب The Obesity Epidemic : Why a Social Justice Perspective Matters

[ad_1]

این کتاب از منظر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی به اپیدمی چاقی می پردازد. این کتاب جمعیت های تحت تأثیر تصمیمات سیاسی و اقتصادی مرتبط با شیوع چاقی را بررسی می کند و از چارچوبی معاصر برای بحث در مورد چاقی استفاده می کند. در حالی که خطرات رفتاری مرتبط با میزان بالای چاقی را بررسی می کند ، با ارزیابی نظریه های عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی که رفتارهای در معرض خطر را تقویت یا محدود می کنند ، سطح سیاسی را نیز کاوش می کند. این زمینه اقتصادی را از طریق سطوح بالای نابرابری درآمد در ایالات متحده در نظر می گیرد. همچنین اقدامات نهادهای بالاتر ، از جمله شرکت های فراملیتی ، به عنوان همیاران اجتماعی در این اپیدمی را مورد انتقاد قرار می دهد. سرانجام ، چالش های جهانی و ملی همه گیری را مقایسه می کند.

[ad_2]

source